Hospicjum Sióstr Felicjanek

Dla Firm

Realizując swoje pasje, dzięki odpowiedzialnemu pracodawcy można w prosty sposób jednocześnie pomagać innym. Czym jest wolontariat pracowniczy? Przede wszystkim dodać należy, iż tego rodzaju wolontariat wpisuje się w społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR), która staje się coraz bardziej popularna w Polsce (przy czym w Europie Zachodniej idea ta jest już obecna od wielu lat). Okazuje się, że w ramach sektora biznesowego, nastawionego na osiąganie jak największego zysku, można jak najbardziej podejmować działania na rzecz społeczności. Przedsiębiorca dbający o interesy społeczne, traktuje je nie jako koszty swojej działalności, ale jako inwestycję, która może przynieść mu wymierne korzyści.

Metody Wsparcia

CORPORATE MATCHING

Polega na dwustronnej współpracy, w której pracownicy deklarują kwotę wsparcia, a pracodawca decyduje się na wpłatę równowartości darowizny pracownika. Zaangażowania pracowników taką formą wspierania pozytywnie wpływa na wizerunek przedsiębiorstwa, wzmacnia motywację pracowników i ich lojalności wobec pracodawcy.

PAYROLL GIVING

To program, który daje firmie i jej pracownikom możliwość comiesięcznego wsparcia Hospicjum. Pracodawca za pisemną zgodą potrąca co miesiąc z pensji pracownika ustaloną kwotę i przesyła ją na konto organizacji charytatywnej. Pracownik w każdej chwili może regulować wielkość kwoty oraz zrezygnować z programu. Pracownik może skorzystać z ulg podatkowych od przekazanych środków.

STAŁY DARCZYŃCA

Nawet drobna kwota, którą zdecydują się Państwo regularnie wspierać hospicjum, pomoże nam zaplanować nasze długofalowe działania. Staną się Państwo częścią dużego dzieła, którego głównym celem jest niesienie pomocy drugiemu człowiekowi.

DARY RZECZOWE

Przyjmujemy również dary rzeczowe w postaci:

•    Ręczniki papierowe

•    Rękawiczki winylowe lub nitrylowe rozmiar S,M L

•    Nowa pościel, ręczniki

•    Balsam do ciała

•    Mydło w płynie

•    Papier do drukarki A4

•    Nurtridrinki

•    Protifar

•    Cebulki żonkili

W celu przekazania darów prosimy o kontakt z hospicjum pod numerem telefonu: (022) 621 92 28. Jeśli nie mają Państwo możliwości przewiezienia darów rzeczowych bardzo prosimy o kontakt telefoniczny- umówimy dogodny dla Państwa sposób odbioru paczki.

STRATEGICZNY PARTNER

To długofalowe, stałe wspieranie działań Hospicjum. Mogą Państwo wspierać nas regularną pomocą finansową jak również oferować w darowiźnie usługi oraz produkty. Dzięki Państwa pomocy możemy realizować potrzeby naszych podopiecznych. Dodatkowo, wspierają Państwo utrzymanie najwyższego poziomu w opiece osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej. Dzięki stałemu wsparciu pomoc otrzymują również dzieci i bliscy związani z osobami chorymi, ponieważ nasze hospicjum zapewnia bezpłatną pomoc zarówno choremu jak i jego rodzinie.

Wsparcie Finansowe oraz Rzeczowe

Zapraszamy Państwa do Naszego grona firm społecznie odpowiedzialnych. Wspólnie pomożemy najbardziej potrzebującym.

Przygotujemy dedykowaną propozycję dostosowaną do każdego projektu i omówimy formę partnerstwa.

Idea wolontariatu pracowniczego

Wolontariat pracowniczy jest działaniem, które polega głównie na podejmowaniu i wspieraniu przez przedsiębiorcę działalności charytatywnej na rzecz osób lub takich podmiotów jak np. organizacje pozarządowe i innych określonych przepisami prawa instytucji, przy czym istotna jest tutaj dobrowolna współpraca ze strony osób, które przedsiębiorca zatrudnia. Przedsiębiorca wspomaga swoich pracowników w konkretnych działaniach charytatywnych, oczywiście w ramach swoich możliwości organizacyjno-ekonomicznych. Wolontariat pracowniczy jako taki, nie jest uregulowany przepisami prawa, ale opiera się na ogólnych regulacjach dotyczących wolontariatu (Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Gdzie zgłosić firmę do udziału w wolontariacie pracowniczym?

Imię i nazwisko, zdjęcie, adres e-mail oraz telefon kontaktowy

Imię i nazwisko, zdjęcie, adres e-mail oraz telefon kontaktowy

Podstawy prawne

Wolontariat pracowniczy nie jest działaniem uregulowanym wprost przez obowiązujące w Polsce przepisy prawa. Ogólne regulacje prawne dotyczące wolontariatu, czyli ochotniczejnieodpłatnej działalności wolontariuszy, zostały wprowadzone ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r, Nr 96, poz.873 z późn. zm.). Do zapisów tej ustawy można się odwoływać w przypadku wolontariatu pracowniczego.

Jednocześnie z uwagi na nieco odmienny charakter wolontariatu pracowniczego, odpowiednie zastosowanie znajdują również ogólnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy zawarte w kodeksie cywilnym, a w określonych sytuacjach prawnych także przepisy kodeksu pracy.

Do wolontariatu pracowniczego można zaliczyć także działania realizowane w oparciu o zapisy ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. Dz.U. 2014 poz. 498 z późn. zm.). Podobnie do wolontariatu pracowniczego można zaliczyć także wspierana przez pracodawców działalność związaną z krwiodawstwem.

Formy Wolontariatu Pracowniczego

Wolontariat pracowniczy obejmuje szeroki zakres działań od indywidualnego wolontariatu po działania inicjowane przez pracodawców. The Corporate Citizenship, globalna firma konsultingowa specjalizująca się w odpowiedzialnym i zrównoważonym biznesie, dzieli wolontariat pracowniczy na 8 podstawowych aktywności.

Opisują one zarówno te działania, które są w Polsce z powodzeniem realizowane, jak i takie, które nie są u nas popularne lub nigdy wcześniej nie były brane pod uwagę jako aktywności w których można realizować wolontariat pracowniczy.

Oddelegowania

Pracownicy mogą zostać wydelegowani do podjęcia określonego zadania lub nawet pełnoetatowej pracy w organizacji społecznej. Czas takich działań może się to wahać od jednego dnia nawet do roku lub dłużej. Standardem powszechnym w Polsce jest kilka dni na takie działania, w niektórych przypadkach dostępna także jako określona liczba godzin, którą pracownik może podzielić między pracę a wolontariat.

Oddelegowania na dłuższy okres, jak rok lub dłużej, są spotykane w dużych, globalnych programach i wiążą się zwykle z przejściem pracownika do organizacji w innym kraju a nawet na innym kontynencie i zaangażowaniu go w długofalowe działanie. Takie działania są formą przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu pracowników poprzez oderwanie ich od codziennej pracy i możliwości podjęcia nowych działań w zupełnie innym podmiocie.

Wolontariat oparty na umiejętnościach (w tym działania pro bono)

W wolontariacie tym pracownicy wykorzystują swoje specyficzne umiejętności, kompetencje lub wiedzę. W Polsce aktywności te funkcjonują jako “wolontariat kompetencyjny”, czyli taki, w którym pracownik wykorzystuje swoje kompetencje, zarówno te zawodowe, jak i te, które nabył poza pracą zawodową, a które mogą wiązać się z jego pasjami czy hobby.

W tej kategorii mieszczą się też działania pro bono, czyli usługi wykonywane profesjonalnie i bezpłatnie przez podmiot lub przez profesjonalistów, najczęściej kojarzonych z wolnymi zawodami.

Wolontariat osobisty

Wolontariat osobisty to każda indywidualna, nieodpłatna działalność prowadzona na rzecz społeczności, zorganizowana lub prowadzona z inicjatywy własnej pracowników, ale która jest w jakiś sposób wspierana przez pracodawcę.

W wolontariacie indywidualnym pracodawca wspiera aktywności podejmowane poza czasem pracy przez pracowników. Aktywności takie nie są inicjowane przez pracodawcę, ale przez pracownika, który podejmuje je, nie wiążąc ich w żaden sposób z praca i pracodawcą. Stają się one częścią wolontariatu pracowniczego wtedy, kiedy z jednej strony pracodawca oferuje wsparcie dla takich działań pracownika, a z drugiej pracownik decyduje się z tego wsparcia skorzystać.

Wolontariat zespołowy

Ten rodzaj wolontariatu pracowniczego opiera się na grupie wolontariuszy, która pracuje razem, aby osiągnąć określone korzyści dla społeczności. Jest też najpopularniejszą formą wolontariatu pracowniczego w Polsce.

Pracodawca często inicjuje taki wolontariat w formie konkursu wspierającego grantami działania swoich pracowników. Na tej podstawie pracownicy mają czas na stworzenie swojego zespołu, ustalenie tego co i jak chcą robić oraz na ułożenie współpracy z partnerem społecznym.

Jedną z form wolontariatu zespołowego jest wolontariat rodziny, który do grupy wolontariuszy dopuszcza także osoby nie zatrudnione bezpośrednio przez pracodawcę, najczęściej właśnie rodziny i znajomych wolontariuszy. Takie rozwiązanie z jednej strony gwarantuje dodatkowe ręce do pracy, szczególnie w małych zespołach pracowniczych, ale także nie zmusza wolontariuszy do czasami trudnych wyborów, pomiędzy działaniem społecznym a spędzaniem czasu z rodziną, szczególnie kiedy działania te są realizowane poza godzinami pracy lub w dni wolne.

Wolontariatem zespołowym są też wszystkie akcje społeczne organizowane dla pracowników podczas wyjazdów szkoleniowych, planistycznych czy integracyjnych. Jedną z form wolontariatu zespołowego, która jeszcze nie zadomowiła się w Polsce, jest współpraca wolontariuszy z kilku firm w jednym działaniu.

Zbiórki pracownicze

Zbiórki pracownicze mogą być realizowane jako zbieranie funduszy lub zbieranie darów rzeczowych.

Wsparcie pracodawcy w tym wypadku może przybierać formę bierną, kiedy pracodawca pozwala pracownikom na przygotowanie i przeprowadzenie takiej zbiórki na terenie zakładu pracy, ale za wszystko odpowiedzialni są jej organizatorzy, lub czynną, kiedy aktywnie włącza się w zbiórkę, wykorzystuje kanały komunikacji wewnętrznej do jej promocji, a nierzadko dokłada się do niej finansowo lub rzeczowo.

Organizatorzy takiej zbiórki, osoby aktywnie włączające się w jej promowanie, zbieranie darów, ich przechowywanie, przekazanie i rozliczenie zbiórki, jak najbardziej są w tym przypadku wolontariuszami. Wolontariuszami nie będą jednak osoby, które włączają się w zbiórkę przekazując na nią fundusze lub dary rzeczowe.

Źródło: „Measuring the benefits of Employee Community Engagement, a workbook from Corporate Citizenship”

Korzyści ze Wsparcia Hospicjum

Prowadzenie odpowiedzialnego biznesu, nie tylko stanowi realne wsparcie dla naszych Podopiecznych, ale również przekłada się na wiele korzyści dla firm, takich jak:

  • wzrost zainteresowania inwestorów, zwiększenie lojalności konsumentów oraz interesariuszy;

  • poprawa wizerunku wewnątrz firmy w kontaktach z klientami a także wpływa na przychylności władz;

  • pomoc w tworzeniu komunikatu zewnętrznego dla firm, który pozytywnie wpływa na odbiór firmy jako społecznie odpowiedzialnej;

  • profesjonalne materiały promocyjne ze wspólnych wydarzeń, które mogą być wykorzystywane na kanałach promocyjnych i informacyjnych firmy tj.: Linkedin, Twitter, strona internetowa firmy, facebook, instagram,

  • stworzenie pracownikom możliwości zaangażowania społecznego;

  • wzmocnienie poczucia więzi pracownika z firmą;

  • możliwość sprawdzenia się pracownika w nowych sytuacjach, nabycia nowej wiedzy i umiejętności, które mogą się przydać także w jego codziennej pracy, np. umiejętność zarządzania zespołem/ projektem;

  • integracja pracowników podczas realizacji projektów społecznych.

  • Hospicjum podkreśla fakt współpracy eksponując logo Partnera na swojej stronie internetowej, umieszczając je na materiałach drukowanych wydawanych w okresie współpracy oraz prezentując je publicznie w swoich działaniach;

Wsparli Nas